Edebiyatımızın batılılaşmasında önemli bir isim olan Recaizade Mahmut Ekrem; Tanzimat Edebiyatı II. dönem sanatçılarından olsa da Servet-i Fünun edebiyatı oluşumuna da büyük katkı sağlamıştır. Recaizade Mahmut Ekrem’in kısaca hayatından ve önemli eserlerinden yazımızın devamında söz etmeye çalıştık.

Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914)

recaizade mahmut ekrem

Recaizade Mahmut Ekrem

Şâir ve yazar. İstanbul’da doğdu. Recâi Efendi’nin oğlu. Beyazıt Rüştiyesi ile Mekteb-i Irfan’da okuduktan sonra Harbiye İdâdîsi’ne girdi (1858). Sağlık bakımından uygun olmadığı için okuldan ayrılıp, Hariciye Nezareti Mektubî Kalemi’ne me­mur oldu (1862). Namık Kemal ile tanışıp Tasvir-i Efkâr’da yazmaya başladı 1867′de aynı gazeteyi devraldı. 1877′de Şûrâ-yı Devlet (Danıştay) üyesi oldu.Öğretmenlik ve ba­kanlık, Ayan azâlığı yaptı. İstanbul’da öldü. Küçüksu Mezarlığı’na gömüldü.
Tanzimat dönemi sanatçılarındandir. Şiir, hikaye, ro­man, piyes ve tenkit yazıları yazmıştır. Sanatsanat İçindir prensibine bağlı olarak tabiat, sevgi, Ölüm temalarını işle­yen şiirler yazdı. Batılı edebiyatın doğmasına zemin hazırla­dı.

Şiir kitapları:

1. Nağme-i Seher (1871),

2. Yadigâr-ı Şebâb (1873),

3. Zemzeme (Üç cilt, 1883-1885),

4. Nijad Ekrem (Şiir­ler, hatıralar, 1911).

Roman:

1.Araba Sevdası (1896, 1940, 1963). [İlk Realist Roman]

Hikâyeler:

1. Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Netîcesl (1889),

2. Şemsâ (1895).

Piyesleri:

1. Afife Anjelik (1870),

2. Vuslat yahut Süreksiz Sevinç (1874),

3. Çok Bilen Çok Yanılır (1914,1941,1970).

Diğer eserleri:

1.Tâlim-i Ede­biyat (Edebiyat bilgileri, 1872,1882),

2. Takdir-I Elhan (Tenkid, 1886),

3 Atala (Chateaubriand’dan tere. 1871),

4. Meprlzon Tercümesi (1875, S. Peltico’dan),

5. Nâçiz (Fransızca’­dan manzum ve mensur tercümeler, 1885),

6. Kudemâdan Birkaç Şâir (1888),

7. Tefekkür (1888)

Aktüel Navigasyon
Sayfa Bilgisi

tarafından Yazarlar ve Eserleri kategorisi için hazırlanan incelemede 0 Yorum bulunmaktadır. 9 Ocak 2012 | 11:32 anında oluşturulan içerikte , , , , etiketleri yer almaktadır.

Yorum-İstek-Katalog Gönderin:

DOĞRULAMA SİSTEMİ *